Doubravy

Slovní popis polohy obce

Obec Doubravy leží ve Vizovických vrších asi 10 km jižně od Zlína a 8 km severozápadně od Luhačovic, v nadmořské výšce 315 m n.m.

Stručná historie obce

Nejstarší zmínka o obci je z roku 1406. V minulosti zde převládala především zemědělská výroba a několik drobných živnostníků se živilo řemesly potřebnými pro zemědělství a domácnosti. Vesnice byla od 2. poloviny 14. století součástí panství Malenovice, ale přitom v ní měl svůj původ drobný šlechtický rod vladyků z Veledoubrav. Nejstarší zmínka o obci je z roku 1406, ale součástí malenovického panství se obec pravděpodobně stala už před tímto datem. V době mezi rokem 1356 a 1406 za vlády moravských markrabat se malenovické panství podstatně rozšířilo a někdy v té době byly k němu připojeny i Doubravy. V roce 1571 je Burjan Tetour z Tetova prodal spolu se zpustlými Březůvkami rytíři Václavu Gájovskému z Gáje. Tehdy se Doubravy staly nakrátko samostatným feudálním statkem. Václav Gájovský zvýšil výnos doubravského statku novým osídlením připojených Březůvek (1580).V Doubravách byl také zřízen vrchnostenský dvůr před rokem 1603. Někdy mezi rokem 1589 a 1592 prodal Václav Gájovský statek Doubravy Janu Hanušovi ze Šaratic, pánu na Velkém Ořechově, který Doubravy i Březůvky připojil k velkoořechovskému statku, se kterým byly roku 1652 připojeny k panství Uherský Brod a až do konce feudalismu zůstaly součástí uherskobrodského panství. V letech 1850 až 1949 patřily Doubravy k politickému i soudnímu okresu Uherský Brod a od roku 1949 přísluší k okresu Zlín.

Nejvýznamnější památky

Z dochovaných staveb jsou historicky cenné a chráněné - roubená zvonice na návsi a zděná patrová komora - špýchar u č. p. 21.

Kultura a tradice

Obec náleží k etnické oblasti Luhačovské Zálesí. Svou krajovou kulturou spadá do národopisného území Slovácka, do jeho nejsevernější části na rozhraní Slovácka a Valašska. Dochovaný do dnešních dní je novoroční zvyk „Podávání botů“, kdy chlapci chodí po staveních a navštěvují děvčata. Podobné poslání mají o Velikonočním pondělí na „mrskačku“. Poslední dubnový den se staví májka a poslední květnový se kácí. Mezi obnovené tradice patří vítání jara s „pálením čarodejnic“. Ve vánočním čase se po dlouhé době děti pustily do zpívání koled u živého Betléma.

Přírodní zajímavosti

V nivě u Černého potoka za obcí se nachází pozoruhodné přírodní území Uhliska. Třináctihektarovou plochu tvoří mokřadní louky v nivě Černého potoka, který je někdy označovaný také jako Kaňovický. Lokalita je cenná kvůli výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů na nivních mokřadních loukách. Díky své velikosti, členitosti terénu a pestrosti biotopů je území mimořádně hodnotné i po stránce krajinářské a estetické. Osou území je meandrující potok, k němu z obou stran přiléhají mokřady a podmáčené louky. Místy byly vyhloubeny tůňky a dřívější odvodňovací kanály jsou při svém ústí do potoka přehrazeny a několika dalšími hrázkami je v nich zadržována voda. Botanickým průzkumem na lokalitě bylo zjištěno 141 druhů vyšších rostlin, mezi nimi ze vstavačovitých prstnatec májový a prstnatec pleťový. Dále se vyskytuje např. pcháč potoční, suchopýr širolistý, mokřadní druhy ostřic a sítin, na sušších místech jetelovec chlumní, modřenec chocholatý aj. Na území přírodní památky se vyskytuje přes 111 druhů brouků. Z motýlů jsou k vidění vzácné a mizející druhy mokřadů - modrásek bahenní a modrásek očkovaný, hojný je ohniváček černočárný. Čistá voda v potoce, systém přehrazených příkopů a tůně umožňují výskyt ohrožených druhů obojživelníků, ze kterých zde byli nalezeni mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek horský, skokan hnědý, skokan ostronosý, rosnička zelená, ropucha obecná a kuňka žlutobřichá. V potoce se vyskytuje také rak říční. Z plazů byla zjištěna ještěrka živorodá a užovka hladká. Z ptáků je pozoruhodný výskyt krutihlava obecného a ťuhýka obecného. Především znalci přírody ocení při procházce bohatství obce, na jejímž území pramení dva potoky protékající chráněným územím s přírodní památkou Uhliska. Jedná se o jedny z posledních rozsáhlejších nivních mokřadů na Zlínsku s výskytem ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Možnosti trávení dovolené

Obec má dobré podmínky pro turistiku a cykloturistiku.

Místní pověsti

O pytláku Trvajovi O vodníkovi v Okruhlicách

Adresa

Doubravy
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest